Početna stranica www.dashofer.hr
Praktični vodič kroz računovodstvo

Sadržaj priručnika - Praktični vodič kroz računovodstvo

Priručnik je raščlanjen je na razrede, od razreda 0 do razreda 9. Razredi se raščlanjuju na skupine i konta, a nakon toga slijedi kratka teorijska razrada sadržaja razreda prema računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.


 Pogledajte primjer iz priručnika
 Sadržaj CD-ROMa
 Narudžbenica


IZ SADRŽAJA PRIRUČNIKA:

AKTUALNOSTI

 • Novosti iz zakona
 • Zakonski okvir za vođenje financijskog računovodstva u Hrvatskoj

DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 • Priznavanje i vrednovanje dugotrajne imovine
     -  Priznavanje i vrednovanje dugotrajne nematerijalne imovine
     -  Priznavanje i vrednovanje dugotrajne materijalne imovine
     -  Priznavanje i vrednovanje dugoročne financijske imovine
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 0 U PRAKSI
     -  Nematerijalna imovina
        -  Razvojni projekti
        -  Patenti
        -  Licencije
        -  Koncesije
        -  Računalni programi
        -  Franšize
        -  Ostala zaštićena prava
        -  Goodwill
     -  Materijalna imovina
        -  Građevinska zemljišta
        -  Građevinski objekti izvan sustava PDV-a
        -  Građevinski objekti u sustavu PDV-a
        -  Izgradnja građevinskog objekta kroz duže razdoblje
        -  Postrojenja
        -  Oprema koja se odmah stavlja u uporabu
        -  Kupnja postrojenja iz kredita uz kapitalizaciju dijela troškova financiranja
        -  Transportna sredstava
        -  Pribavljanje dugotrajne imovine putem financijskog najma
     -  Dugoročna financijska imovina
        -  Ulaganja u dionice sa značajnim utjecajem
        -  Ulaganja u dionice bez značajnog utjecaja
        -  Dugoročni zajmovi
        -  Dugoročni depoziti u bankama
     -  Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
     -  Gubitak iznad visine kapitala

NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI I OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA, PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
 • Priznavanje i vrednovanje novca, kratkoročnih potraživanja, kratkoročne financijske imovine, plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda
     -  Bezgotovinski platni promet
     -  Platni promet u gotovom novcu
     -  Potraživanja od kupaca
     -  Kratkoročni vrijednosni papiri
     -  Kratkoročni zajmovi
     -  Potraživanja za porez na dodanu vrijednost - pretporez
     -  Usklađenje knjigovodstvenog stanja imovine u razredu 1 sa stvarnim       stanjem
     -  Bezgotovinski platni promet s inozemstvom
     -  Platni promet u stranom gotovom novcu
     -  Potraživanja od povezanih društva
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 1 U PRAKSI
     -  Žiro račun u poslovnoj banci
     -  Žiro račun s odobrenim prekoračenjem
     -  Prijelazni žiro račun
     -  Blagajna kunska
     -  Potraživanja od radnika za službeno putovanje u tuzemstvu
     -  Potraživanja od kupaca u tuzemstvu
     -  Prodaja kupcima uz primjenu valutne klauzule
     -  Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
     -  Primljeni kunski čekovi
     -  Primljene mjenice
     -  Dani financijski zajmovi pravnim osobama u tuzemstvu
     -  Dani financijski zajmovi fizičkim osobama u tuzemstvu
     -  Potraživanje na porez na dodanu vrijednost - predporez
     -  Potraživanja od povezanih društava iz tuzemstva za dane zajmove
     -  Potraživanja od povezanih društava iz inozemstva za dane zajmove
     -  Potraživanja od povezanih društva iz tuzemstva za kamate
     -  Potraživanja za obračunate kamate
     -  Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja
     -  Devizni žiro račun
     -  Prijelazni devizni žiro račun
     -  Devizne doznake
     -  Blagajna devizna
     -  Potraživanja od radnika za službeno putovanje u inozemstvo
     -  Potraživanja od kupaca iz inozemstva
     -  Devizni čekovi

KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI
 • Priznavanje i vrednovanje obveza
     -  Obveze po vrijednosnim papirima
     -  Obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova
     -  Obveze prema dobavljačima u zemlji
     -  Obveze prema inozemnim dobavljačima
     -  Obveze po osnovu kratkoročnih zajmova, kredita, predujmova, depozita i       jamstava
     -  Obveze za plaće i naknade plaća
     -  Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe; obveze iz rezultata i ostale       tekuće obveze
     -  Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 2 U PRAKSI
     -  Obveza po izdanim - emitiranim komercijalnim zapisima
     -  Obveze prema povezanim društvima s osnova udjela u rezultatu
     -  Obveze prema dobavljačima
     -  Obveze prema ino dobavljačima
     -  Obveze prema kreditnim institucijama
     -  Kratkoročni zajmovi
     -  Obračun plaće od nesamostalnog rada
     -  Obračun i isplata božićnice i dara djeci zaposlenika
     -  Porez na dodanu vrijednost na oporezive isporuke
     -  Porez na dodanu vrijednost na primljeni predujam
     -  Porez na dodanu vrijednost na usluge prijevoza
     -  Porez na dodanu vrijednost u turizmu
     -  Porez na dobit
     -  Evidentiranje obračunatih troškova s odgođenim plaćanjem
     -  Upotreba službenog automobila u privatne svrhe
     -  Porezni tretman privatnih troškova plaćenih s računa trgovačkog društva

ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIEJLOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
 • Priznavanje, vrednovanje i metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
     -  Priznavanje i mjerenje
     -  Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i       sitnog inventara
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 3 U PRAKSI
     -  Obračun nabave materijala kad postoji više računa dobavljača za jednu vrstu       materijala
     -  Knjiženje obračuna nabave materijala kad se zavisni troškovi nabave raspoređuju na više vrsta materijala
     -  Nabava sirovina i materijala iz inozemstva izravnim knjiženjem na konto 309
     -  Obračun nabave materijala koji izravno tereti troškove i povrat neutrošenih       količina
     -  Obračun nabave materijala uz uključenje vlastitih zavisnih troškova
     -  Knjiženje nabave sirovina i materijala kad nema zavisnih troškova
     -  Knjiženje manjkova i viškova u skladištu sirovina i materijala
     -  Knjiženje neoporezivog manjka na zalihama sirovina i materijala
     -  Knjiženje oporezivog manjka sirovina i materijala na teret izravno odgovorne       osobe
     -  Knjiženje viška sirovina i materijala u skladištu
     -  Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
     -  Rezervni dijelovi
     -  Sitan inventar, autogume i ambalaža
     -  Predujmovi za zalihe
     -  Knjiženje danog predujma i naknadne promjene porezne osnovice PDV a kad je konačni račun viši od predujma
     -  Knjiženje danog predujma i naknadne promjene porezne osnovice PDV a kad je konačni račun niži od predujma
     -  Primjeri knjiženja danog predujma i naknadne promjene porezne osnovice PDV a kad se odustalo od isplate
     -  Knjiženje nabave i obračuna utroška zaliha primjenom metode standardnog troška
     -  Knjiženje nabave i obračuna utroška sirovina i materijala kada je standardna cijena niža od stvarne - negativno odstupanje
     -  Knjiženje nabave i obračuna utroška sirovina i materijala kada je standardna cijena viša od stvarne - pozitivno odstupanje
     -  Obračun utroška zaliha primjenom metode prosječne ponderirane cijene
     -  Primjer kontinuiranog obračuna utroška zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene
     -  Primjer periodičnog obračuna utroška zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene
     -  Obračun utroška zaliha prema metodi FIFO
     -  Primjer kontinuiranog obračuna utroška zaliha prema metodi FIFO
     -  Primjer periodičnog obračuna utroška zaliha prema metodi FIFO

TROŠKOVI POSLOVANJA
 • Značaj troškova poslovanja u vođenju trgovačkog društva
     -  Upravljanje troškovima
     -  Podjela troškova po prirodnim vrstama
     -  Zajednička obilježja konta razreda 4
     -  Obilježja troškova u proizvodnoj djelatnosti
 • TEORIJSKA OSNOVA ZA KONTA U SKUPINI I PRIMJERI KNJIŽENJA
     -  Materijalni troškovi
     -  Troškovi usluga
     -  Primjeri knjiženja u skupini 41
     -  Troškovi osoblja
     -  Troškovi amortizacije
     -  Konačni obračun amortizacije po godišnjem obračunu
     -  Troškovi vrijednosnog usklađenja
     -  Rezerviranja troškova i rizika
     -  Ostali troškovi poslovanja
     -  Financijski troškovi
     -  Obračun negativnih tečajnih razlika na dan bilance 31. 12.
     -  Ostali troškovi i rashodi
 • RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN
     -  Pravila rasporeda troškova u proizvodnji, upravi, prodaji i administraciji
     -  Shema rasporeda troškova u proizvodnji
     -  Shema rasporeda troškova u trgovačkoj i uslužnoj djelatnosti

INTERNI OBRAČUNI
 • Interni obračuni troškova po mjestima i nositeljima troškova
     -  Faze rasporeda troškova na učinke
     -  Raspored troškova na mjesta troškova
     -  Raspored troškova na nositelje troškova
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 5 U PRAKSI

PROIZVODNJA U TIJEKU, GOTOVI PROIZVODI I ROBA
 • Priznavanje i vrednovanje zaliha proizvodnje, gotovih proizvoda i robe
     -  Djelatnost proizvodnje: formiranje zaliha i prodaja gotovih proizvoda
     -  Djelatnost trgovine: formiranje zaliha i prodaja trgovačke robe
     -  Trgovina na veliko
     -  Trgovina na malo
 • PRIMJERI KNJIŽENJA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE
     -  Obračunavanje ukupno uloženih troškova u proizvodnju
     -  Isključivanje fiksnih troškova proizvodnje za neiskorišteni normalni kapacitet
     -  Obračun dovršene proizvodnje i utvrđivanje cijene proizvoda
     -  Prodaja proizvoda i utvrđivanje troškova prodanih proizvoda
     -  Vrijednosno usklađenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda
 • PRIMJERI KNJIŽENJA U DJELATNOSTI TRGOVINE
     -  Izravno zaduženje robe na veleprodajno skladiąte po nabavnoj cijeni
     -  Izravno zaduženje robe na veleprodajno skladiąte po prodajnoj cijeni
     -  Nabava i zaduženje robe na skladištu kada postoje ovisni troškovi nabave
     -  Prodaja robe u veleprodaji kada se roba vodi po nabavnoj cijeni
     -  Prodaja robe u veleprodaji kada se roba vodi po prodajnoj cijeni
     -  Prijenos robe iz vlastitog veleprodajnog skladišta u prodavaonicu
     -  Zaduženje prodavaonice za robu nabavljenu od dobavljača i njena prodaja
     -  Zaduženje trgovačke robe u sustavu rabata
     -  Promjene prodajnih cijena
     -  Dani predujmovi za nabavu robe
     -  Manjkovi i viškovi u trgovini na veliko i malo
     -  Knjiženje neoporezivog manjka na zalihama trgovačke robe
     -  Knjiženje viškova i oporezivih manjkova na zalihama trgovačke robe kada postoji izravna odgovornost
     -  Knjiženje oporezivog manjka zaliha trgovačke robe kada ne postoji osobna odgovornost
     -  Vrijednosno usklađenje zaliha trgovačke robe
     -  Knjiženje vrijednosnog usklađivanja zaliha trgovačke robe u veleprodaji
     -  Knjiženje vrijednosnog usklađivanja zaliha trgovačke robe u maloprodaji

RASHODI I PRIHODI
 • Pojam i obilježja rashoda i prihoda
     -  Pojam i vrste rashoda
     -  Pojam i vrste prihoda
     -  Računovodstvo kamata - osnovni pojmovi, obračun i oporezivanje
     -  Računovodstvo tečajnih razlika
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RASHODA I PRIHODA U PRAKSI
     -  Vrijednost prodanih proizvoda i usluga, opći troškovi koji ne ulaze u vrijednost učinaka, sniženje vrijednosti zaliha i ostali poslovni rashodi - skupina 70
     -  Vrijednost prodanih gotovih proizvoda
     -  Vrijednost realiziranih usluga
     -  Vrijednost prodane trgovačke robe i rashodi poslovanja trgovine - skupina 71
     -  Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe
     -  Sniženje vrijednosti zaliha trgovačke robe razreda 6
     -  Financijski i ostali (izvanredni) rashodi - skupine 72 i 73
     -  Vrijednosno usklađenje dugova
     -  Izvanredni rashodi zbog katastrofa i elementarnih nepogoda
     -  Kamate
     -  Negativne tečajne razlike
     -  Poslovni prihodi od prodaje proizvoda i usluga - skupina 74
     -  Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
     -  Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu
     -  Prihodi od prodaje nekurentnih proizvoda
     -  Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu
     -  Poslovni prihodi od prodaje trgovačke robe - skupina 75
     -  Prihodi od prodaje trgovačke robe na domaćem tržištu
     -  Prihodi od prodaje trgovačkih usluga
     -  Ostali poslovni prihodi - skupina 76
     -  Prihodi s osnove uporabe proizvoda, usluga i trgovačke robe za vlastite potrebe
     -  Prihodi od otpisa obveza i zastara
     -  Financijski i ostali (izvanredni) prihodi - skupine 77 i 78
     -  Prihodi od sudjelujućih interesa i ulaganja u vlasničke vrijednosne papire
     -  Prihodi od ulaganja u dužničke vrijednosne papire
     -  Prihodi od prodajnog najma
     -  Prihod od izvanredne prodaje značajnog dijela stalne imovine
     -  Izvanredni nepredviđeni primitci
     -  Prihodi od danih zajmova
     -  Pozitivne tečajne razlike
     -  Razlika prihoda i rashoda obračunskog razdoblja - skupina 79

DOBIT ILI GUBITAK OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA
 • Računovodstveno evidentiranje dobiti ili gubitka obračunskog razdoblja
     -  Utvrđivanje i iskazivanje rezultata poslovanja
     -  Iskazivanje i prijenos gubitka
     -  Obračun poreza na dobit (gubitak) krajem obračunskog razdoblja
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 8 U PRAKSI
     -  Primjer iskazivanja i raspoređivanja dobiti
     -  Primjer iskazivanja i raspoređivanja gubitka

KAPITAL I REZERVE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI ZAPISI
 • Priznavanje i vrednovanje kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza i izvanbilančnih zapisa
     -  Kapital i rezerve
     -  Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove
     -  Dugoročne obveze i izvanbalančni zapisi
 • PRIMJERI KNJIŽENJA RAZREDA 9 U PRAKSI
     -  Primjeri upisanog odnosno temeljnog kapitala - skupina 90
     -  Primjeri revalorizacijskih i drugih rezervi
     -  Primjeri zadržane dobiti i prenesenog gubitka
     -  Primjeri dobiti i gubitaka
     -  Primjeri knjiženja dugoročnog rezerviranja za rizike i troškove
     -  Primjeri knjiženja dugoročnih obveza
     -  Primjeri knjiženja izvanbilančnih zapisa
GODIŠNJI OBRAČUN
 • Pripremne radnje za godišnji obračun
     -  Provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine (razredi 0, 1, 3, 6)
     -  Provjera knjigovodstvenih stanja kapitala i obveza (razredi 9 i 2)
     -  Provjera knjigovodstvenih stanja troškova (razred 4)
     -  Provjera knjigovodstvenih stanja rashoda i prihoda (razred 7)
 • Inventura (popis)
     -  Zadatak i svrha popisa
     -  Zakonska obveza
     -  Postupak popisa (inventure) i predradnje za popis
     -  Plan popisa
     -  Povjerenstvo za popis
     -  Obavljanje popisa i utvrđivanje popisnih razlika
     -  Izvješće (elaborat) o obavljenom popisu i odluka o knjiženju popisnih razlika
     -  Primjer knjiženja popisnih razlika
 • Primjeri knjiženja poslovne godine i izrade završnog obračuna s izvještajima
     -  Knjiženje poslovnih događaja kroz glavnu knjigu
     -  Brutto bilanca
     -  Bilanca stanja za male poduzetnike
     -  Bilanca stanja za srednje i velike poduzetnike
     -  Račun dobiti i gubitka za male poduzetnike
     -  Račun dobiti i gubitka za srednje i velike podizetnike
     -  Prijava poreza na dobit


Kompletan sadržaj možete vidjeti ovdje.

 Sadržaj CD-ROMa
 Narudžbenica

Copyright © 2005-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, d.o.o., Šubićeva 42/1, 10 000 Zagreb, Hrvatska,
Tel: 01 - 46 55 107, Fax: 01 - 46 55 108, E-mail: info@dashofer.hr